Artikel 1: definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
 2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
 3. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 4. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat de consument en de ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;
 5. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 7. Dag: kalenderdag;
 8. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings  en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
 9. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of de ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

Artikel 2: identiteit van de ondernemer

Mitra De Nieuwe Bourgondiër is een onderdeel van Mitra Retail B.V.
Zilverschoon 28, Duiven
Telefoonnummer: +31 (0)88 – 50 13 111
E-mailadres: info@mitra-denieuwebourgondier.nl
KvK-nummer: 85011894
BTW nummer: NL863468433b01

Artikel 3: toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten, bestellingen en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Mitra De Nieuwe Bourgondiër en de consument. Afwijkingen zijn alléén geldig wanneer deze schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 4: het aanbod

Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken.

Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:

 • de prijs inclusief belastingen en accijns;
 • de eventuele kosten van aflevering;
 • de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
 • het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
 • de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst;
 • de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn voor het gestand doen van de prijs;
 • indien de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;
 • de wijze waarop de consument voor het sluiten van de overeenkomst van door hem niet gewenste handelingen op de hoogte kan geraken, alsmede de wijze waarop hij deze kan herstellen voordat de overeenkomst tot stand komt;
 • de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen;
 • de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een overeenkomst die strekt tot voortdurende of periodieke aflevering van producten en/of diensten.

Artikel 5: de overeenkomst

De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in artikel 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

Mitra De Nieuwe Bourgondiër kan zich – binnen de wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Mitra De Nieuwe Bourgondiër op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

Mitra De Nieuwe Bourgondiër zal bij het product aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

 • het (bezoek)adres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met eventuele klachten terecht kan;
 • de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
 • de informatie over bestaande service na aankoop en garanties.

Artikel 6: het herroepingsrecht bij levering van producten

Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen binnen zeven werkdagen te ontbinden. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de consument. Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien mogelijk – in de originele staat en verpakking aan Mitra De Nieuwe Bourgondiër retourneren, conform de door Mitra De Nieuwe Bourgondiër verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Artikel 7: de kosten in geval van herroeping

Indien de consument kiest voor aflevering (retour) van het product in de Mitra De Nieuwe Bourgondiër zijn er geen kosten betreffende terugzending verschuldigd. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal Mitra De Nieuwe Bourgondiër dit bedrag (minus de eventuele verzendkosten) zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

Artikel 8: uitsluiting herroepingsrecht

Indien de consument niet over een herroepingsrecht beschikt, kan dit door Mitra De Nieuwe Bourgondiër alleen worden uitgesloten indien Mitra De Nieuwe Bourgondiër dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten die:

 • door Mitra De Nieuwe Bourgondiër tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
 • duidelijk persoonlijk van aard zijn;
 • door hun aard niet kunnen worden geretourneerd;
 • snel kunnen bederven of verouderen.

Artikel 9: de prijs

Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in Btw-tarieven en accijns. Alle aanbiedingen en/of producten op Mitra De Nieuwe Bourgondiër zijn vrijblijvend. Mitra De Nieuwe Bourgondiër behoudt zich te allen tijde het recht voor om aanbiedingen en/of producten in te trekken. Alle aanbiedingen en/of producten gelden op basis van verkrijgbaarheid.
Prijswijzigingen en foutieve prijsvermeldingen zijn te allen tijde onder voorbehoud. De in het aanbod van producten genoemde prijzen zijn in euro’s inclusief BTW en accijns. Deze prijzen worden duidelijk in de webshop aangegeven. De verzendkosten zijn een onderdeel van de koopprijs en worden dan ook voor het sluiten van de overeenkomst duidelijk vermeld.

Artikel 10: conformiteit en garantie

Mitra De Nieuwe Bourgondiër staat er voor in dat haar producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, de (redelijke) eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

Artikel 11: levering en uitvoering

Mitra De Nieuwe Bourgondiër zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen én bij de uitvoering van de bestellingen van producten.  Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan Mitra De Nieuwe Bourgondiër kenbaar heeft gemaakt. Mitra De Nieuwe Bourgondiër levert niet aan postbusadressen en levert enkel in Nederland. Met inachtneming van de in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal Mitra De Nieuwe Bourgondiër geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed, binnen 2 werkdagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken met de consument. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk binnen 1 dag nadat hij de bestelling geplaatst heeft dit bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder enige kosten te ontbinden. In geval van ontbinding conform het hiervoor vermelde zal Mitra De Nieuwe Bourgondiër het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen aan de consument. Indien levering van een door de consument besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal Mitra De Nieuwe Bourgondiër zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. Het risico van beschadiging en/of vermissing van een product berust tot het moment van bezorging aan de consument bij Mitra De Nieuwe Bourgondiër, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen met de consument.

Mitra De Nieuwe Bourgondiër behoudt zich het recht voor om tot deelleveringen aan de consument over te gaan, zodat een bestelling in twee of meerdere zendingen wordt verzonden. Alle aan de consument geleverde producten blijven eigendom van Mitra De Nieuwe Bourgondiër, totdat de prijs die de consument verschuldigd is volgens de overeenkomst geleverde producten volledig aan Mitra De Nieuwe Bourgondiër is voldaan. Aflevering van de producten zal gedaan worden door een logistieke dienstverlener, ‘PostNL’. Hier zal altijd een handtekening voor aflevering worden verkregen. Indien de consument ten tijde van de aflevering niet thuis aanwezig is dan wel er geen meerderjarige wordt aangetroffen, wordt er bij de buren een afleverpoging gedaan, tenzij er is vermeld hier geen prijs op te stellen. In dat geval wordt het pakket bij de dichtstbijzijnde afhaallocatie afgegeven, waarvan de koerier een bericht zal achterlaten. Bij twijfel zal PostNL tijdens de aflevering om ID vragen, om uit te kunnen sluiten dat de ontvanger minderjarig is.

De verzendkosten die door Mitra De Nieuwe Bourgondiër bij de consument in rekening zullen worden gebracht zijn afhankelijk van het aankoopbedrag. Voor aankoopbedragen tot 75.00 euro wordt een bedrag ad 7.99 euro, zijnde verzendkosten in rekening gebracht. Bij bedragen vanaf 75.00 zijn er geen verzendkosten verschuldigd.
Het is ook mogelijk het door de consument bestelde product af te halen in de, voor de consument dichtstbijzijnde, Mitra De Nieuwe Bourgondiër. De consument dient ten tijde van de bestelling van het product expliciet zijn keuze aan te geven. Het door de consument bestelde product is, tenzij anders met de consument overeengekomen, binnen 2 werkdagen af te halen in de betreffende Mitra De Nieuwe Bourgondiër Zodra het door de consument bestelde product klaar staat, ontvangt deze een e-mailbericht van Mitra De Nieuwe Bourgondiër.

Mitra De Nieuwe Bourgondiër is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. Deze omstandigheden zijn onder meer een bedrijfsstoring, storing in internetverbindingen, transportvertraging, stakingen, het niet of niet tijdig leveren door toeleveranciers, of sanering van bepaalde producten door toeleveranciers.

Artikel 12: betaling

De consument kan zelf één van de betalingsmogelijkheden kiezen, tijdens de bestelprocedure in de webshop. Met als mogelijkheid: ideal, creditcard en betaling door middel van de Mitra De Nieuwe Bourgondiër cadeaukaart.  Bij de verkoop van producten aan consumenten mag in algemene voorwaarden nimmer een vooruitbetaling van meer dan 50% worden bedongen. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Mitra De Nieuwe Bourgondiër te melden. In geval van wanbetaling van de consument heeft Mitra De Nieuwe Bourgondiër behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

Artikel 13: klachtenregeling

Mitra De Nieuwe Bourgondiër beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 2 dagen, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend via info@mitra-denieuwebourgondier.nl, nadat de consument het product heeft ontvangen. Bij Mitra De Nieuwe Bourgondiër ingediende klachten worden binnen 1 dag gerekend vanaf de datum van ontvangst van de klacht beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Mitra De Nieuwe Bourgondiër binnen dezelfde termijn geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten. Indien Mitra De Nieuwe Bourgondiër en de consument er niet samen uit komen hebben zij beide het recht om een geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter conform het Nederlandse recht.

Artikel 14: aanvullende of afwijkende bepalingen

Door de consument ingevoerde gegevens zullen worden opgenomen in een beveiligd bestand, welke zullen worden gebruikt voor de uitvoering van de bestelling/order van de consument. Tevens kunnen deze gegevens gebruikt worden om de consument op de hoogte te houden wat betreft de zaken en diensten van Mitra De Nieuwe Bourgondiër, wanneer de consument hier geen prijs op stelt, zal dit schriftelijk bevestigd moeten worden aan Mitra De Nieuwe Bourgondiër. De verwerking van de gegevens van de consument zal geschieden in overeenstemming met de wet- en regelgeving. Mitra De Nieuwe Bourgondiër behoud alle persoonsgegevens voor eigen gebruik en deelt deze niet. Mitra De Nieuwe Bourgondiër neemt maatregelen om te voorkomen dat derden deze gegevens kunnen verkrijgen. Eigendomsrechten met betrekking tot Mitra De Nieuwe Bourgondiër, waaronder wordt verstaan; programmatuur, zoekmethoden, tekst, beeld, foto’s zijn eigendom van Mitra De Nieuwe Bourgondiër. Het is niet toegestaan informatie te kopiëren en/of te bewerken, zonder schriftelijke toestemming van Mitra De Nieuwe Bourgondiër. Op alle overeenkomsten, aanbiedingen, bestellingen en producten van Mitra De Nieuwe Bourgondiër is het Nederlands recht van toepassing.

Alle correspondentie met betrekking tot deze leveringsvoorwaarden vindt plaats met Mitra De Nieuwe Bourgondiër, Zilverschoon 28 te Duiven of via info@mitra-denieuwebourgondier.nl. Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.